Zmiany w VAT od 1 lipca 2023
Omówimy dziś najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie z dniem 1 lipca 2023 w podatku VAT w ramach pakietu SIM VATv 3.
 
 1. Podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.
 2. Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej zarówno in minus, jak i in plus będzie, co do zasady, taki sam, jak w przypadku pierwotnego rozliczenia.
 3. Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego w formie protokołu, w to miejsce ma być wprowadzone wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji,
 4. Zmiany w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 42 ust. 12a ustawy o VAT podatnik będzie miał prawo do wykazania i skorygowania WDT, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Natomiast w przypadku WNT prawo do odliczenia VAT będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego nabycia, pod warunkiem, że podatnik uwzględni kwotę VAT należnego od tej transakcji w deklaracji VAT, w której będzie obowiązany rozliczyć ten podatek. Gdy podatnik pomniejszył kwotę VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 10g ustawy o VAT w brzmieniu dotychczasowym, otrzymanie po dniu 30 czerwca 2023 r. faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika WNT, upoważnia go do odpowiedniego powiększenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik uwzględnił kwotę VAT należnego z tytułu tego nabycia.
 5. Konsolidacja wydawania wiążących informacji przez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 6. Likwidację opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 7. Wprowadzenie możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE za okres rozliczeniowy, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie zwrotu podatku podróżnemu, gdy zwrot nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa,
 8. Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od alkoholi małolitrażowych (tzw. opłata od „małpek”) oraz podatek tonażowy,
 9. Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego,
 10. Umożliwienie organom nakładającym sankcyjne, dodatkowe zobowiązanie VAT obniżenie jego wysokości w sposób uwzględniający charakter i wagę naruszenia przepisów. Nowelizacja wdraża postanowienia wyroku TSUE w sprawie C-935/19. Przewiduje on m.in., że podatnicy popełniający błędy (mniej lub bardziej istotne) nie powinni być traktowani na gruncie sankcji VAT identycznie jak oszuści podatkowi. Stosując się do tego orzeczenia ustawodawca dokonał zmiany przepisów polegającej na umożliwieniu organom podatkowym ustalania sankcji VAT w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.
 11. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu. Za zgodą nabywcy sprzedawca będzie mógł go wystawić w postaci elektronicznej.
Reasumując Pakiet Slim VAT 3 wprowadza zmiany mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, poprawę płynności finansowej firm oraz uproszczenie formalności podatkowych, w tym podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro i rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT. Dodatkowo, wprowadzone zmiany mają usprawnić obroty międzynarodowe i zmniejszyć liczbę korekt w rozliczaniu podatku VAT.
5/5 - (86 votes)

Udostepnij ten Artykuł

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj aktualizację wiadomości z rynku

Pozostałe Artykuły

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego w 2023

Roczne Sprawozdanie 2023

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 – co należy wiedzieć?

Blędy w pracy

Błędy w pracy.

Dowiedz się, jakie są rodzaje odpowiedzialności pracownika za błędy w pracy. Sprawdź, co grozi za błędy w kodeksie pracy.

Porozmawiaj z naszym księgowym

Poznaj szczegóły oferty dla twojej firmy

Uslugi ksiegowe dla Spółki oraz JDG Warszawa Targowek Księgowa