Akwadrat

Forma prowadzenia działaności - JDG czy jednoosobowa spółka z o.o. - co wybrać.

Jak już wszyscy doskonale wiemy, Nowy Ład przyniósł przedsiębiorcom zwiększenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej. Dlatego w pierwszych tygodniach bieżącego roku wraz z wejściem w życie nowych przepisów nastąpił ogromny wzrost zainteresowania spółkami z o.o. jako formą prowadzenia działalności gospodarczej zamiast działalności jednoosobowej, w celu uniknięcia wysokich obciążeń składkami ZUS.
Eksperci biznesowi często sugerowali przedsiębiorcom takie rozwiązanie. Czy jednak na pewno zawsze będzie to korzystny wybór?
Spróbujmy rozważyć – działalność gospodarcza czy spółka – wady i zalety jednego i drugiego rozwiązania.

 1. Kapitał zakładowy.
  JDG – nie jest wymagane wniesienie kapitału
  Spółka z o.o. – minimalny kapitał zakładowy – 5 tys PLN.

 2. Rejestracja.
  JDG – nieskomplikowana rejestracja online przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. W ciągu 24 godzin otrzymujemy NIP, REGON i można rozpoczynać prowadzenie działalności. Tradycyjna rejestracja papierowa w urzędzie również jest szybka.
  Spółka z o.o. – 24 godziny w przypadku elektronicznej rejestracji lub ok. 1 miesiąca w przypadku tradycyjnej rejestracji.

 3. Koszty rejestracji
  JDG- zarówno wpis, jak i jego zmiany są zupełnie darmowe
  Spółka z o.o. – w przypadku tradycyjnej (papierowej) postaci zgłoszenia należy liczyć się z kosztami w wysokości 600 zł (500 zł za wpis do KRS oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym);
  – w przypadku elektronicznej postaci zgłoszenia koszty są nieco niższe i wynoszą łącznie 350 zł (250 zł za wpis do KRS oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

 4. Odpowiedzialność
  JDG – przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem (również prywatnym) za zobowiązania działalności.
  Spółka z o.o. – ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania samodzielnie, całym swoim majątkiem, a ryzyko wspólników sprowadza się jedynie do wartości wniesionych przez nich wkładów. Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania.

 5. Opodatkowanie
  JDG – dostępne są 4 formy opodatkowania: zasady ogólne (12%, 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (od 2 do 17%), karta podatkowa)
  Spółka z o.o. – dochód spółki stawką 9% po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub 19%. Dywidenda wypłacana wspólnikowi – stawka opodatkowania 19%. Czyli mamy tu niejako do czynienia z podwójnym opodatkowaniem.

 6. Składki ZUS – ubezpieczenie społeczne
  JDG – Można skorzystać z ulgi na start (przez 6 miesięcy nie płaci się składek ZUS), a następnie płacić składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek (przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłaca się składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Po upływie 24 miesięcy składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jest możliwość skorzystania z ulgi tzw. mały ZUS plus, czyli podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
  Spółka z o.o. – Wspólnicy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, chyba że są wspólnikami w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkiem nieopłacania ubezpieczenia społecznego jest minimum dwóch wspólników, w przypadku, gdyby był tylko jeden udziałowiec w spółce, miałby obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 , dalej: u.s.u.s.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m. in. osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Jak wskazuje natomiast art. 8 ust. 6 pkt 4 u.s.u.s. za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 7. Składka zdrowotna
  JDG – podstawą obliczenia składki jest faktyczny dochód (w przypadku opodatkowania wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym) lub przychód (w przypadku opodatkowania ryczałtem).
  Spółka z o.o. – Obowiązkowa składka zdrowotna w wysokości 9% od wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu lub prezesowi obowiązuje od dnia jego powołania do dnia odwołania z funkcji.
  Składka zdrowotna dla wspólnika jednoosobowej spółki z o. o. ma charakter ryczałtowy – podstawą jej wymiaru jest stała kwota, którą jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, publikowana przez Prezesa GUS.Pomimo więc faktu, że wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. na gruncie przepisów składkowych utożsamiany jest z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, to na gruncie przepisów nakładających obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, sytuacja wspólnika jednoosobowej spółki z o. o. jest znacznie korzystniejsza – w jego przypadku podstawą wymiaru nie jest rzeczywisty dochód, ale zryczałtowana kwota wynikająca z ogłoszenia Prezesa GUS.Z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21.01.2022 r. (M.P. poz. 82) wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2021 r. wyniosło 6221,04 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. wynosi zatem 559,89 zł miesięcznie (6.221,04 zł x 9%).
  Przed założeniem jednoosobowej spółki z o.o. jako alternatywy dla działalności gospodarczej należy dokonać indywidualnej oceny, czy taka forma prowadzenia działalności będzie w danych okolicznościach odpowiednia. 

 

Zaletą spółki z o.o. jest niewątpliwie ograniczona odpowiedzialność wspólnika – tylko do wysokości wniesionego kapitału, przez co chroniony jest jego prywatny majątek.
Natomiast jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w odróżnieniu od kilkuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiąże się z obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej. Z drugiej jednak strony jednoosobowa spółka z o. o. pozwala na znaczące ograniczenie wysokości składki zdrowotnej, która jest uzależniona od zryczałtowanej podstawy wymiaru, a nie od rzeczywistego dochodu spółki.
Spółka z o. o. ze względu na swoją specyfikę podatkową co do zasady stanowi formę mniej efektywną podatkowo niż jednoosobowa działalność gospodarcza, gdyż pamiętać musimy o 9% opodatkowaniu dochodu spółki, a potem opodatkowaniu dywidendy wspólnika w wysokości 19%.

5/5 - 91 ocen