Akwadrat

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2022 w pigułce

Rozpoczynając działalność gospodarczą należy zastanowić się nad formą opodatkowania, na podstawie której rozliczany będzie podatek dochodowy. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności lub wysokości osiąganych przychodów do wyboru jest opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatek liniowy lub ryczałt.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – na czym polega?

Jest to uproszczona forma opodatkowania, w której obliczenie zobowiązania podatkowego jest o wiele prostsze niż w przypadku innych form. Nie bierze się pod uwagę ponoszonych przez podatnika kosztów, a podstawą do wyliczenia podatku jest przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne.
Od takiej podstawy oblicza się podatek według odpowiedniej stawki, która zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności. W 2022 roku dostępnych jest 10 stawek ryczałtu od 2 do 17%.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dla kogo

Zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym uregulowane są w ustawie z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art.1-22). Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się ryczałtem. Ograniczenia w tym zakresie zawarte są w art. 6 i 8 ustawy.
Nie może skorzystać z niego przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – takie same czynności, jak przy stosunku pracy.
Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają określonej kwoty przychodów za poprzedni rok. Obowiązujące limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są wyrażane w euro i przeliczane na złoty zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy przez NBP. Aktualnie limit wynosi 2 mln euro.

Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku – co należy wiedzieć

Liczne zmiany w ustawach podatkowych wprowadzonych w Nowym Ładzie nie ominęły ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.
Najważniejsze z nich to:

 1. stawka składki zdrowotnej bez zmian 9%, jednak stosowana jest określona podstawa do jej ustalania w zależności od progu przychodów osiąganych przez ryczałtowca:

  Przychody do 60 000 zł – 335,94 zł
  Przychody 60 000 – 300 000 – 559,89 zł
  Przychody powyżej 300 000 – 1007,81 zł

 2. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
 3. zmiana definicji wolnego zawodu – w 2022 r. wolny zawód oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonywaną osobiście. To oznacza, że z nowej definicji zniknęły między innymi takie zawody jak lekarze, stomatolodzy, psychologowie, architekci, inżynierowie budowlani oraz nauczyciele
 4. zyski osiągane z tytułu świadczenia usług medycznych, w zakresie opieki zdrowotnej, są objęte jedną stawką wynoszącą 14%. Taką stawką objęte są również usługi w zakresie np. inżynierii, projektowania, badań, bądź analizy technicznej.
 5. stawka podatkowa 15% – dotyczy przychodów opodatkowanych z tytułu usług związanych z pomocą społeczną w ramach wykonywania wolnego zawodu. Stawce tej podlegają jedynie usługi bez zakwaterowania, np. pomoc chorym, niepełnosprawnym lub opieka nad dziećmi w domu. W przypadku prowadzenia działalności z zakresu pomocy społecznej z zakwaterowaniem obowiązuje stawka o wartości 8,5 proc. od dochodów wynoszących do 100 000 zł oraz 12,5 proc. w przypadku nadwyżki ponad tę kwotę.
 6. nowe stawki ryczałtu dla branży IT

  – nowa stawka podatkowa 12% dla przedsiębiorców z branży IT, świadczących usługi informatyczne i programistyczne. Dotychczas były one objęte opodatkowaniem wynoszącym 15%. W skład takich działalności wchodzą np. czynności związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych lub oprogramowania użytkowego, jednak z wyłączeniem ich publikacji w trybie online. Usługi związane z doradztwem w zakresie np. wyboru sprzętu elektronicznego oraz związanych z nim pakietów oprogramowania również została objęta tą stawką.

  – stawka 8,5% może być stosowana do opodatkowania przychodów z działalności usługowej, o ile dana usługa nie jest opodatkowana inną stawką ryczałtu. Stawka 8,5% ryczałtu jest wiec niejako właściwa dla tych usług, które nie zostały przypisane do innych stawek ryczałtu. Dotyczy to również usług z branży IT.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczązależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Konieczne jest więc każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. A obowiązkiem podatnika jest dokonanie tej klasyfikacji faktycznie świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU.

Od 1 lipca 2022 planowane są kolejne zmiany podatkowe, które będą dotyczyły również ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Będzie można użyć połowy zapłaconych składek zdrowotnych do obniżenia przychodu do opodatkowania. Dotyczyć to będzie również składek zapłaconych w okresie styczeń – czerwiec, jeszcze przed wprowadzeniem ustawy.

5/5 - 59 ocen