Akwadrat

Kasa fiskalna w firmie w świetle najnowszych przepisów

W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć temat kas fiskalnych – kto ma obowiązek ich stosowania i jakie są warunki zwolnienia z ich posiadania, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kto ma obowiązek sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej i jakie są warunki zwolnienia z jej posiadania.

Wszyscy podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, bądź rolników ryczałtowych, czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, którzy korzystają ze zwolnienia w podatku VAT, mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Od tego obowiązku występują jednak zwolnienia.

Zwolnienia przedmiotowe zwalniają z obowiązku ewidencji tylko ściśle określonych czynności. Czynności te zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl tego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r., wszystkie czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Załącznik ten obejmuje 52 pozycji.
Jedno ze zwolnień dotyczy dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Warunkiem jest, aby sprzedawca otrzymywał w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, której konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana wpłata (dane nabywcy, w tym jego adres).

Do pozostałych zwolnień można zaliczyć między innymi:

 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
 • usługi pocztowe i kurierskie;
 • usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy;
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe (PKWiU ex 64-66);
 • usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:
  – usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
  – usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
  – usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)
 • dostawę towarów i świadczenie usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz WNiP podlegających amortyzacji, pod warunkiem, że czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą;
 • wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami (dzierżawionymi lub własnymi), jeżeli usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła lub jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Innym rodzajem zwolnienia, jest zwolnienie ze względu na wysokość obrotów. Jeśli w danym roku obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczą kwoty 20 tys. zł, wówczas podatnik nie ma obowiązku instalowania kasy fiskalnej. Obowiązek taki powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit 20 tys. zł.

§ 4 w/w rozporządzenia zawiera katalog dostaw towarów i świadczenia usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Wykonanie tych czynności powoduje bezwzględny obowiązek zaewidencjonowania ich przy użyciu kasy fiskalnej.

Nie będziemy tu wymieniać wszystkich czynności zawartych w podanym paragrafie, ponieważ są to niemal te same czynności, które są wskazane w § 4 wcześniej obowiązującego rozporządzenia z 2018 roku. W nowym rozporządzeniu nastąpiło pewne rozszerzenie czynności, które podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania, dotyczy to np. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.
Bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas fiskalnych objęto również usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), także usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Zgodnie z § 7 omawianego projektu, nowe rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2022 r. Wyjątkiem jest przepis § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m (likwidacja zwolnienia dla usług automatycznych myjni samochodowych), który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Na koniec należy podkreślić, że intencją Ministerstwa Finansów przy pracach nad omawianym przez nas rozporządzeniem było stopniowe ograniczanie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych aż do pełnej ich likwidacji.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą naszego biura rachunkowego w Warszawie.

5/5 - 70 ocen